Algemene Voorwaarden

Welkom bij All You N’Eat.

 

Diëtiste Evelien Van Gorp helpt u om uw voedingspatroon en levensstijl te bekijken en bij te sturen waar nodig naar uw behoeften.

 

Deze website is eigendom van All You N’Eat Commv

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel:

Goorweg 12a, 2221 Heist-Op-Den-Berg

Telefoon: 0498 60 48 64

E-mail: info@evelienvangorp.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Op de algemene website www.evelienvangorp.be vindt u meer informatie over diëtiste Evelien Van Gorp en All You N’eat, iedereen is in staat om contact opnemen met de beheerder van de site via het contactformulier en kunnen vertegenwoordigers afspraken maken met de diëtiste.

 

DEEL I: Algemene voorwaarden:

1. Afspraken maken

Afspraken kunnen bij All You N’Eat vrijblijvend of na doorverwijzen van een arts gepland worden. Specifieke diëten mogen echter wettelijk gezien enkel door een erkend diëtiste behandeld worden en dit op voorschrift van een arts.

 

2. Gegevens bij het maken van een afspraak

Bij het maken van de afspraak wordt de naam + voornaam, mailadres, telefoonnummer en reden van het consult genoteerd. Dit voor eventuele voorbereidingen alsook contact indien mogelijk.

 

3. Annuleren van een afspraak

Om wachttijden zo veel mogelijk te vermijden en/of te beperken kom je op tijd of laat je iets weten wanneer je te laat bent of niet kan komen. Als je te laat bent gaat dit van de tijd van de consultatie af om alles op schema te laten verlopen zodat andere patiënten hier geen hinder van moeten ondervinden.

 

Indien je als patiënt niet verschijnt op de geplande consultatie zonder deze te annuleren of indien de annulering plaatsvindt minder dan 48 uur voor de consultatie wordt de volledige consultatie aangerekend. Ziekte of een sterfgeval wordt beschouwd als overmacht waarbij de consultatie niet wordt aangerekend maar wel wordt verplaatst. In zulke gevallen wordt er een doktersattest of attest van overlijden voorgelegd. Ook indien de diëtist de consultatie moet annuleren door overmacht wordt deze verplaatst.

 

Het kan soms verleidelijk zijn om je afspraak te annuleren omdat het dieet niet goed gaat of is gegaan. Dit is echter niet de bedoeling. Je komt niet (eznkel) om je goede resultaten te laten zien.  Bij mindere resultaten is het net belangrijk om wel te komen. Je komt voor advies en motivatie!

 

Indien er vrije uren ontstaan door last-minute annulaties kan het gebeuren dat er contact wordt opgenomen om vroeger of later te komen. Indien dit niet past blijft het originele tijdstip van consultatie behouden. Omgekeerd mag de vraag ook de dag zelf gesteld worden om eventueel vroeger of later te komen indien mogelijk. Ook indien dit niet past, blijft het originele tijdstip van consultatie behouden.

 

Indien er meermaals binnen de 48u wordt geannuleerd of niet bent komen opdagen behouden wij het recht voor een voorafbetaling te vragen bij het maken van een nieuwe consultatie.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan All You N’Eat.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

All You N’Eat levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

All You N’Eat kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. All You N’Eat geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

All You N’Eat kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

DEEL II: Betalingen, tarieven en terugbetalingen

1. Betalingsmodaliteiten

Elke consultatie wordt ter plaatse bij het consult betaald. Enkel indien anders afgesproken en vooraf gecommuniceerd kan dit achteraf via facturatie. Virtuele consultaties worden steeds vooraf betaald via overschrijving.

 

Betalingen dienen steeds te voldoen aan volgende modaliteiten:

 

 1. Factuur met betaaltermijn 7 kalenderdagen.
 2. 1ste herinnering inclusief € 10 administratiekosten met betaaltermijn 30 kalenderdagen.
 3. 2de herinnering met betaaltermijn 30 kalenderdagen.
 4. 3de en laatste herinnering met betaaltermijn 30 kalenderdagen.
 5. Inschakelen van een incassobureau waarvan de minimale kost € 150 bedraagt.

 

Klachten over de facturatie moeten binnen de 7 kalenderdagen na de originele factuurdatum verzonden worden aan info@evelienvangorp.be of via een aangetekend schrijven naar All You N’Eat, Goorweg 12a, 2221 Heist-Op-Den-Berg.

 

2. Tarieven

Alle tarieven van de verschillende aangeboden disciplines worden gepubliceerd op de website www.evelienvangorp.be.

 

3. Terugbetalingen

Betaalde consultaties of pakketten worden niet terugbetaald door All You N’Eat.

 

Elke mutualiteit heeft eigen terugbetalingsvoorwaarden. Vraag dit na bij je mutualiteit of neem een kijkje op www.evelienvangorp.be

 

DEEL III: Webshop

1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van All You N’Eat biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van All You N’Eat moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door All You N’Eat aanvaard zijn.

 

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden All You N’Eat niet. All You N’Eat is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door All You N’Eat. All You N’Eat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

4. Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de klant door naar de ‘betalen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de klant de bestelling te registreren door de gevraagde gegevens (naam, voornaam, adres, en contactgegevens) in te vullen. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft. Bestellingen kunnen uitsluitend worden opgehaald en worden nooit verzonden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • vooraf via Bancontact
 • bij afhaling contant of via payconiq (max 250 euro)

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van All You N’Eat.

 

6. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover All You N’Eat beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt All You N’Eat zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

DEEL IV: Privacyverklaring

All You N’Eat respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. We publiceren deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin.

 

De website en facebookpagina van All You N’Eat en diëtiste Evelien Van Gorp kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die u mogelijk aan hen verstrekt.

 

1. U bent patiënt of vertegenwoordiger en wenst gebruik te maken van de diensten van All You N’Eat?

1.1. Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegevens via onze kanalen?

De diëtiste die u contacteert via de contactpagina op de website of andere kanalen (facebookpagina, telefonisch contact, mail) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt en dat zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier. Contactgegevens van de All You N’Eat vindt u terug op de website of via de facebookpagina.

 

All You N’Eat garandeert dat eenieder die onder zijn gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en zich specifiek tot vertrouwelijkheid heeft verbonden.

 

Uw persoonsgegevens verzameld via de website of tijdens een consultatie kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, in het kader van een wijziging van praktijk, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

 

Uw persoonsgegevens verzameld zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in plaats stellen van passende waarborgen).

 

1.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

We verzamelen en verwerken volgende gegevens:

 • Persoonlijk identificatiegegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer en taal.
 • Gegevens met betrekking tot gemaakte afspraken: type afspraak (huisbezoek of consultatie), uur en datum afspraak, uur en datum vastleggen afspraak, reden van afspraak.
 • Nuttige medische informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid met betrekking tot voedingsgewoonte en/of beweging.
 • Paramedisch begeleidingstraject met noodzakelijke informatie met onder andere gewicht, bmi, lichaamssamenstelling, doelstellingen en advies.

 

We houden uw persoonsgegevens tevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer u hierom verzoekt (zie hieronder bij punt 3).

 

We gebruiken de opgevraagde gegevens om

 • u te begeleiden in een voedings- en/of levensstijltraject om uw persoonlijke gezondheid te verbeteren.
 • de werking en diensten van All You N’Eat te verzekeren en te verbeteren.
 • de veiligheid van het persoonlijk dossier en de gegevens erin bewaard te verzekeren.
 • verslag naar huisarts of specialist via het beveiligd platform van e-health.

 

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke basissen:

 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, i.e. teneinde uw verzoek om gebruik te maken van de diensten van All You N’Eat.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
 • de goede verwerking en diensten van All You N’Eat te verzekeren en te verbeteren; en
 • de veiligheid van de gegevens en die All You N’Eat bewaard te verzekeren.

 

Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 

Uw gegevens worden na het einde van de behandeling maximum 30 jaar bijgehouden indien u niet eerder heeft gevraagd om deze te verwijderen. Dit omwille van de huidige wetgeving en voor een eventuele heropstart vlot te laten verlopen.

 

3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. 

 

U kan ons steeds contacteren om de volgende rechten uit te oefenen:

 • het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen
 • het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens
 • het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens
 • het wissen van (bepaalde van) uw persoonsgegevens
 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

 

Vooraleer te antwoorden op uw verzoek, zullen wij steeds eerst nagaan of deze voldoende gegrond en niet buitensporig is, alsook of de voorwaarden opgenomen in de toepasselijke privacywetgeving vervuld zijn. Wij zullen in ieder geval antwoorden op uw verzoek binnen een maand na de ontvangst ervan.

 

4. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De meeste recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan de website van All You N’Eat.

 

5. Heeft u nog verdere vragen of wenst u een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u deze via e-mail bezorgen aan info@evelienvangorp.be.

 

U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet gerespecteerd worden.

Zin om samen met mij aan jouw gezondheid te werken?